ดร.เม เมธี จันทวิมล

PhD., AFPT™, CFWA®, RMA®

อดีตวิศวกรที่ผันตัวจากหนุ่มโรงงานปิโตรเคมี มาสกัดแก่นความรู้การเงินส่วนบุคคลสู่การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคลล ครอบครัวและในธุรกิจครอบครัว ผสมผสานกับศาสตร์ทางการเงินและศิลป์ของการโค้ช สร้างหลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงินพันธุ์ใหม่ให้กับคนไทย

  “เส้นทางสายที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ ต้องใช้เวลา ผมอยาก แบ่งปันสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ จาก 3 สถาบันทางการเงินระดับโลก (International Association of Registered Financial Consultants, Investments & Wealth Institute และ Family Firm Institute, Inc.) จากประสบการณ์ทำงานใน 3 กลุ่มธุรกิจในสาย Wealth Management (ธนาคาร หลักทรัพย์ ประกันชีวิต) ร่วมกับที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพกว่า 15 ปี ผนวกกับทักษะการการโค้ช ที่ได้เรียนรู้จาก 3 สถาบันโค้ช Thailand Coaching Academy (TCA), ITD World และ Courage to Coach จนตกผลึกออกมาเป็นหลักสูตรการสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงินไทย ที่รวมทั้งศาสตร์ทางการเงินและศิลป์ในการดูแลลูกค้าอย่างยั่งยืน”

  การศึกษา

  • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี Missouri University Science & Technology, Rolla, Missouri, USA
  • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมระบบ และ วิศวกรรมเคมี Missouri University Science & Technology, Rolla, Missouri, USA
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • CFWA® - Certified Family Wealth Advising, Family Firm Institute, USA
  • AFPT™ - Associate Financial Planner Thailandสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
  • RMA® - Retirement Management Advisor, Investment & Wealth Institute, USA
  • RFC® - Registered Financial Consultants, International Association of Registered Financial Consultants, Ohio, USA
  • Disruptive Coaching and Talent Maximization, ITD World
  • ICF Mentor Coaching, Thailand Coaching Academy
  • Certified Group Coaching - Class 9/2019, Courage to Coach, Thailand
  • Life Coaching Practitioner, ICF, Thailand Coaching Academy

  ประสบการณ์การทำงานสายการเงิน

  • 2017 – 2019  Wealth Academy Director, Bank of Ayudhya PLC
  • 2015 – 2017  Head of Product & Marketing for Private Client Group, Phatra Securities, Kiatnakin-Phatra Financial Group
  • 2013 – 2015  Head of Personal Wealth Planning (“Edge” Mass Affluent Segment) Phatra Securities, Kiatnakin-Phatra Financial Group
  • 2007 – 2013  Assistant Managing Director, Head of Wealth Management, Advance Life Insurance PLC
  • 2007 – 2010  Project Director, Advance Solutions & Consulting LTD.
  • 2006 – 2007  Head of Risk Analytics, Risk Management Department, Thai Military Bank PLC


  ใบอนุญาตและประกาศนียบัตร

  2019 - Certified Family Wealth Advising (CFWA) The Family Firm Institute - FFI

  ใบประกาศนียบัตรสำหรับ การให้คำปรึกษาการจัดการทรัพย์สินของครอบครัว เรียนรู้ทักษะการดูแลลูกค้ารายใหญ่ ครอบครัวที่มีหลายรุ่น (multi generational family) รวมถึง การให้คำปรึกษาการส่งต่อทรัพย์สินภายในครอบครัว

  Retirement Management Analyst (RMA)

  ใบประกาศนียบัตรสำหรับ การให้คำแนะนำการจัดทรัพย์สินในปัจจุบัน เพื่อวางแผนให้มีรายได้เพียงพอใช้หลังเกษียณ มุ่งเน้นการสร้างกระแสเงินสดหลังเกษียณ "Retirement Income"

  ช่องทางอื่น
  © Befin Academy, 2020