< กลับไปหน้ารวมสาระความรู้

ทักษะการตั้งคำถามและการฟัง สำคัญกับอาชีพ FA อย่างไร ?

ทักษะการตั้งคำถามและการฟังเป็นทักษะที่ “สำคัญที่สุด” ของที่ปรึกษาทางการเงิน เนื่องจากการตั้งคำถามและการฟังที่ดีจะทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินรู้จักลูกค้าและเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น เข้าใจถึงปัญหา เข้าใจความต้องการ สิ่งที่ลูกค้าชอบหรือไม่ชอบ อีกทั้งยังช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ และขยายกรอบความคิดให้กับลูกค้าได้ด้วย

การตั้งคำถามที่ดีควรเป็นอย่างไร?
การตั้งคำถามที่ดีควรเป็นคำถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ลูกค้าสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้

การฟังที่ดีควรเป็นอย่างไร?
การฟังที่ดีไม่ควรตัดบทหรือขัดจังหวะในการพูดคุยของลูกค้า ควรฟังให้ได้ยินความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

ดังนั้น ทั้งการตั้งคำถามและการฟังที่ดีนั้นจะทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินทราบว่าลูกค้ากำลังสื่ออะไรอยู่ ซึ่งจะนำไปสู่การช่วยลูกค้ากำหนดเป้าหมายชีวิต เป้าหมายทางการเงินและสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้

สนใจสมัครเรียน หรือมีคำถามเพิ่มเติม
แชทมาคุยกับเรา
© Befin Academy, 2020