ปฏิทินการเรียน

คุณสามารถดูปฎิทินหลักสูตร เพื่อดูหัวข้อการสอนที่เปิดอยู่ ณ ตอนนี้ และในอนาคต เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าเรียนตามวันเวลาและหัวข้อที่คุณสนใจ หรือ สอบถามการเรียนได้ที่นี่

มกราคม 2564

พฤ
อา
18
27
31
30
19
29
25
28
23
26
24
22
17
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
11
12
13
14
15
16

กุมภาพันธ์ 2564

พฤ
20
21
27
25
28
อา
26
24
19
22
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
14
15
16
17
18

มีนาคม 2564

พฤ
29
21
30
25
28
อา
26
24
31
19
23
1
2
3
4
5
6
8
12
11
13
14
15
16
17
18
7
9
20
27
10
22

เมษายน 2564

พฤ
20
29
21
27
30
25
28
อา
26
24
19
22
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
15
16
17
14
18

พฤษภาคม 2564

พฤ
29
21
30
31
25
28
อา
26
24
19
22
23
1
2
3
4
5
6
8
12
11
13
14
16
17
18
7
9
20
27
10
15

มิถุนายน 2564

พฤ
29
21
25
28
อา
26
24
19
22
23
1
2
3
4
5
6
8
12
11
13
14
16
17
18
7
9
20
27
10
15
30
ช่องทางอื่น
© Befin Academy, 2020