การจัดกลุ่มลูกค้า สำหรับ FA อย่างไร - Befin Academy

การจัดกลุ่มลูกค้า สำหรับ FA อย่างไร

การจัดกลุ่มลูกค้า หมายถึงการจัดให้ลูกค้าที่มีลักษะคล้ายกันหรือใกล้เคียงกัน ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
แล้วการจัดกลุ่มลูกค้านั้นสำคัญกับที่ปรึกษาทางการเงินอย่างไร?
เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงิน “จัดเตรียมคำแนะนำ หรือ เตรียมการนำเสนอสำหรับคนแต่ละกลุ่มได้ง่ายขึ้น”

การจัดกลุ่มคนที่คล้ายๆกันให้อยู่ด้วยกันได้นั้นจะทำให้ที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถเลือกใช้เครื่องมือทางการเงิน นำเสนอเสนอพอร์ต และนำเสอนกลยุทธ์การลงทุน และนำเสนอพอร์ตได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ช่วยลดเวลาในการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าพบลูกค้าในแต่ละครั้ง ยังเพิ่มเวลาให้ที่ปรึกษาการเงินในการเข้าพบลูกค้ารายใหม่ๆ สามารถออกแบบเพื่อนำเสนอทางเลือกต่างๆให้ลูกค้าได้ตรงกลุ่มและง่ายมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถขยายผลไปยังกลุ่มลูกค้าที่คล้ายๆกันได้อีกด้วย ในส่วนของการแบ่งกลุ่มสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ดังนี้ เช่น

  • โครงสร้างรายได้ของลูกค้า
  • กลุ่มอาชีพ
  • ช่วงอายุ
  • สถานภาพ
  • ความรู้การลงทุน
  • ประสบการณ์การลงทุน/ขาดทุน
  • เงินลงทุนในปัจจุบัน/ทรัพย์สินทั้งหมด
  • Life Style