การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
(ภาคปฏิบัติ)

ชื่อผู้สอน

4-6 ชั่วโมง

New Beginning
New Retirement Journal

ชื่อผู้สอน

4-6 ชั่วโมง