หลักสูตรนี้สอนอะไร

  • การวิเคราะห์ลูกค้าและการสร้างความมั่งคั่ง
  • กลวิธีในการประเมินความมั่งคั่งของลูกค้า
  • เรียนรู้เครื่องมือสำรวจความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
  • วิธีการจัดกลุ่มลูกค้า ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของลูกค้า
  • Workshop การวิเคราะห์ลูกค้า
  • Case Study ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการวิเคราะห์ลูกค้า
เพิ่มศักยภาพการเป็น FA
เข้าถึงใจลูกค้าอย่างแท้จริง
วิเคราะห์ลูกค้าอย่างมืออาชีพ
เสริมกลยุทธ์การประเมินลูกค้า

ภาพรวมหลักสูตร

Module2 : หลักสูตรเสริมรากฐานและพัฒนาการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงิน
“CIFA Module 2 หลักสูตรเสริมรากฐานและพัฒนาการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงิน”
หลักสูตรที่จะทำให้คุณ “เข้าใจลูกค้า” “วิธีการทำงานของตัวคุณเอง” และสามารถเข้าถึงลูกค้าให้ตรงตามเป้าหมาย
สู่กระบวนการสร้างรายได้ของอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมั่นคงและเป็นมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

CIFA M1: Review & Self-Reflection

การทำงานที่เปลี่ยนไป บนเส้นทาง Financial Advisor
การวิเคราะห์ตนเอง และ มองเห็นเส้นทางการเป็น Financial Advisor อย่างชัดเจน

Powerful question and listening skill for Financial Advisor

การตั้งคำถามและการฟัง อย่างที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ

Wealthy Client Model

ลูกค้าและการสร้างความมั่งคั่ง (Client & Wealth Journey)
การประเมินความมั่งคั่งของลูกค้า

FA-Client Exploring Tools

เครื่องมือสำรวจความต้องลูกค้าอย่างมืออาชีพ
4 Client Exploring Framework
Workshop 1: การวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า

Client & Wealth Segmentation (หลักการจัดกลุ่มลูกค้าอย่างมืออาชีพ)

Framework เพื่อใช้สำหรับการจัดกลุ่มลูกค้าอย่างมืออาชีพ
Workshop 2: การจัดกลุ่มลูกค้า

Client Needs & Multi-Goals Investments

MR. Wealth Model
Bundle & De-bundle Wealth Solution
Workshop 3: การนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า

How to Build & Scale your Financial Advisor Service

Single Goal & Multiple Goals
Sequence of Product, Sequence of Sales

Action Plan for Building your Financial Advisor Service

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง
รูปแบบการเรียน : Offline Adult Learning + Workshop

ราคาปกติ 18,500 บาท

Early Bird เพียง 17,575 บาท (รวม VAT)

ภายใน 1 ก.พ. 65 เท่านั้น

 

สมัคร CIFA Module 2