Family Wealth Management and Insurance Solution for High Net - Befin Academy

Date

เม.ย. 17 2021
Expired!

Time

All Day

Family Wealth Management and Insurance Solution for High Net

หลักสูตรนี้สอนอะไร

  • เส้นทางสู่อาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน (33 นาที)
  • สิ่งที่ต้องรู้ก่อนมุ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (24 นาที)
  • ทักษะสำคัญของที่ปรึกษาทางการเงิน (23 นาที)
  • หนทางสู่รายได้ 1 ล้านแรกของที่ปรึกษาทางการเงิน (15 นาที)
  • ชี้แนวทางการบริหารทรัพย์สิน (9.30 นาที)

The event is finished.