Module 2: Build & Scale Your Financial Advisory Service - Befin Academy

Date

มี.ค. 03 2021
Expired!

Time

8:00 am - 6:00 pm

Module 2: Build & Scale Your Financial Advisory Service

หลักสูตรนี้สอนอะไร

  • เส้นทางสู่อาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน (33 นาที)
  • สิ่งที่ต้องรู้ก่อนมุ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (24 นาที)
  • ทักษะสำคัญของที่ปรึกษาทางการเงิน (23 นาที)
  • หนทางสู่รายได้ 1 ล้านแรกของที่ปรึกษาทางการเงิน (15 นาที)
  • ชี้แนวทางการบริหารทรัพย์สิน (9.30 นาที)

The event is finished.